Show/Hide

COVID-19 (CORONAVIRUS) UPDATES

Updates on City of San José Services and/or Operations . (English | Español | Tiếng Việt | 中文)

CÁC NGUỒN TRỢ GIÚP CHO TỔ CHỨC VÔ VỤ LỢI 

CÁC NGUỒN TRỢ GIÚP COVID-19 DÀNH CHO CÁC TỔ CHỨC TẠI CỘNG ĐỒNG

Mặc dù tình hình có thể còn bất ổn, nhưng có một điều chắc chắn là Thành Phố San Jose luôn cam kết giúp đỡ các tổ chức vô vụ lợi trong cộng đồng.  Chúng tôi biết quý vị có thể có nhiều thắc mắc, từ tình trạng ngân khoản trợ cấp hiện tại cho đến nơi cần tìm đến để biết thêm thông tin.  Đó là chưa kể đến việc hiểu các thông tin hiện có và thông tin đó liên hệ như thế nào tới hoạt động của một tổ chức vô vụ lợi như quý vị ở San Jose.

Chúng tôi đang hợp tác với các cơ quan của Thành Phố và các tổ chức dịch vụ vô vu lợi uy tín để giúp định hướng cho quý vị trong giai đoạn khủng hoảng này.  Chúng tôi hiểu quý vị có thể bị hoan mang trước thông tin thay đổi nhanh chóng và các nguồn trợ giúp mới xuất hiện trên mạng trực tuyến hàng ngày.  Các địa điểm ghi dưới đây hoàn toàn chú trọng đến việc điều hướng các nguồn trợ giúp liên quan đến COVID-19 ở địa phương:

  • CADRE (Collaborating Agencies' Disaster Relief Effort – Phối Hợp Nỗ Lực Cứu Trợ Thảm Họa của Các Cơ Quan) là mạng lưới của các tổ chức tại cộng đồng, cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho cộng đồng trong thời gian xảy ra thảm họa. CADRE cộng tác chặt chẽ với các cơ quan và tổ chức quản lý đối phó khẩn cấp của Quận Santa Clara để giúp các tổ chức cung cấp dịch vụ tăng khả năng đối phó với thảm họa, qua thông tin liên lạc, điều phối, và huấn luyện chuẩn bị sẵn sàng đối phó.
  • San Jose Office of Economic Development (Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế San Jose) đăng thông tin cập nhật và phân tích về hệ thống lập pháp cấp địa phương và quốc gia để đối phó với đại dịch COVID-19 (bao gồm các chương trình vay dành cho tiểu doanh nghiệp và Đạo Luật CARES, và ảnh hưởng của đại dịch này đối với các tiểu doanh nghiệp, bao gồm cả các tổ chức vô vu lợi. Ghi danh nhận tin tức cập nhật nhất và thông báo về các hội thảo trực tuyến sắp tới.
  • Silicon Valley Strong kêu gọi cộng đồng thường xuyên theo dõi tin tức cập nhật và bảo vệ lẫn nhau. Trang nguồn thông tin này cung cấp thông tin về cách tìm nơi giúp đỡ, tham gia tình nguyện, hoặc đóng góp từ thiện.  Hiện đang tiếp nhận các khoản đóng góp cho quỹ Silicon Valley Strong Fund để hỗ trợ các cư dân, doanh nghiệp, và các tổ chức cộng đồng bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19.
  • work2future cung cấp nguồn trợ giúp cho các hãng sở và nhân viên, bao gồm cả cơ hội tìm việc làm. Có trụ sở hoạt động tại San Jose, Work2Future còn cung cấp thông tin hướng dẫn các hãng sở cách tránh sa thải hoặc nếu không thể tránh việc sa thải nhân viên, họ có thể giúp đỡ các hãng sở hoặc nhân viên có nguy cơ bị mất việc làm.  

Quý vị có thắc mắc?

Nếu quý vị có thắc mắc về các nguồn trợ giúp, đề nghị giới thiệu, hay góp ý, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua email tại  covid19sjcbo@sanjoseca.gov